Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, LUSIDO.mk ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот.

Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на LUSIDO, не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет страната на LUSIDO се од информативен карактер и за истите LUSIDO го задржува правото за промена и менување во зависност од условите и потребите.

Како резултат на специфичноста на медиумот “интернет“, доколку поинаку не е предвидено согласно позитивните прописи во Р.Македонија, LUSIDO не превзема одговорност за точноста и веродостојноста на објавените информации и документи.

Називот “LUSIDO“ е трговски знак на ЛУСИДО ДООЕЛ и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од ЛУСИДО ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак “LUSIDO“.

Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на LUSIDO е забрането. Употребата на истите е можна само за некомерцијални цели и лична употреба надвор од дозволеноста за било каква злоупотребата на податоците и опциите кои ги нуди интернет страната на LUSIDO.