Me Politikën e Privatësisë, ne do të sqarojmë se ku dhe si ruhen të dhënat personale të të gjithë blerësve të regjistruar në faqen tonë të internetit. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për www.lusido.mk dhe nënfushat e saj. Nëse ka një lidhje që do t'ju lidhë me faqe të tjera, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të ofruara nga ato faqe interneti.

Çdo përdorues, pas regjistrimit dhe blerjes, deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politikën tonë të Privatësisë.

Nëse regjistroheni, të gjitha të dhënat personale që futni përmes formularit të regjistrimit do të përdoren për qëllime të dorëzimit të produktit, përpunimit të pagesave, si dhe për reklamimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga ne, nëse keni zgjedhur këtë opsion dhe ruhen në në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nuk u transferohen palëve të treta.
Nga informacioni që na nevojitet gjatë regjistrimit dhe/ose gjatë porosisë, veçojmë:

- Emri dhe mbiemri
- adresa e-mail
- Porosit adresën e dorëzimit dhe
- Telefon per kontakt.

Të dhënat që i mbledhim dhe i mbajmë me vete nuk do të publikohen, shiten apo dorëzohen te palët e treta përveç organeve kompetente në mënyrë të përcaktuar me rregulloret ligjore të Republikës së Maqedonisë.
LUSIDO.mk rezervon të drejtën të përdor adresat IP dhe të dhëna të tjera të përdoruesve për të zbuluar identitetin e tyre në rast të zbatimit të ligjit dhe procedurave ligjore.

Ju mund të ndryshoni, përditësoni ose korrigjoni të dhënat dhe informacionet tuaja personale të pasakta në çdo kohë.

LUCIDO DOOEL ka miratuar një politikë të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, e cila tregon përkushtimin e kompanisë sonë për mbrojtjen e privatësisë së klientit.
Me përjashtim të të dhënave të natyrës financiare, të gjitha informacionet që mbledhim nga faqja e internetit janë ekskluzivisht për përdorimin tonë (marrëdhëniet me klientët, ndjekja e porosive, etj.) dhe nuk u kalohen të tjerëve për asnjë arsye. Ne nuk mbledhim asnjë informacion të natyrës financiare, si numri i kartës, etj.
Të dhënat e kartës së kreditit dhe të llogarisë bankare do të ruhen dhe përdoren ekskluzivisht nga Halkbanka për qëllimin e faturimit të produkteve/porosieve përmes kryerjes së një transaksioni. Transaksioni gjatë tarifimit të produktit ridrejtohet dhe përpunohet përmes portalit të pagesave me kartë krediti Halkbanka. Portali përdor mbrojtje moderne të të dhënave dhe të gjitha proceset zhvillohen përmes një lidhjeje të sigurt me bankën.

Të miturit nuk mund të japin informacion personal pa pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve të tyre dhe ne marrim përsipër të mos mbledhim ose përdorim me vetëdije informacion nga të miturit.
Ne marrim të gjitha masat mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat personale të blerësve në mënyrë që të minimizojmë rrezikun e aksesit të paautorizuar dhe keqpërdorimit të tyre.

Kjo politikë e privatësisë është në fuqi që nga gushti 2013.
Ndryshimet në politikën e privatësisë do të shpallen publikisht në faqen www.lusido.mk së paku 10 ditë para hyrjes në fuqi.