Kushtet dhe kushtet e blerjes

Termat dhe Kushtet
Kjo faqe interneti, me domen www.lusido.mk, në pronësi të LUSIDO DOOEL Export-Import Tetovë, me seli në Rrugën Jane Sandanski 98/15, Tetovë, është shërbim i krijuar për përdoruesit për të mundësuar kërkimin, krahasimin dhe/ose blerjen. të produkteve dhe shërbimeve.
Si vizitor dhe përdorues, ju bëjmë me dije se përdorimi i përmbajtjes së faqes, si dhe transaksionet e kryera, i nënshtrohen disa kushteve dhe rregullave, për të cilat ju kërkojmë t'i lexoni me kujdes përpara se të përdorni faqen www.lusido. mk.
LUCIDO nuk mban asnjë përgjegjësi nëse përdoruesi nuk i ka lexuar termat dhe kushtet e përdorimit dhe blerjes.


Kushtet e përgjithshme
Duke vizituar ose blerë nëpërmjet faqes sonë të internetit, ju duhet të pranoni kushtet e listuara më poshtë, e drejta për të ndryshuar në varësi të kushteve dhe nevojave është e rezervuar pa njoftim paraprak për përdoruesit e faqes. LUCIDO DOOEL eksport-import Tetovë nuk mban asnjë përgjegjësi nëse përdoruesi i faqes nuk i ka lexuar informacionet dhe kushtet e disponueshme publikisht nga kjo faqe.
Nëse nuk jeni dakord me Termat dhe Kushtet e Përgjithshme në këtë faqe, thjesht nuk mund të përdorni shërbimet tona.


Emri LUSIDO është markë tregtare e LUSIDO DOOEL eksport-import Tetovë dhe çdo lloj përdorimi i saj është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarit.
LUSIDO DOOEL eksport-import Tetovë rezervon të gjitha të drejtat që dalin nga marka tregtare LUSIDO.
E gjithë përmbajtja e kësaj faqeje, duke përfshirë formën, pamjen, imazhet, informacionin dhe të gjitha të dhënat në dispozicion, janë pronë e LUSIDO DOOEL eksport-import Tetovë dhe mbrohen nga e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta.
Shkarkimi i informacionit, të dhënave dhe imazheve, shpërndarja e tyre, transferimi ose përdorimi i lidhjes nga kjo faqe është i ndaluar. Përdorimi i të njëjtës është i mundur vetëm për qëllime jokomerciale dhe përdorim personal përtej lejimit të çdo keqpërdorimi të të dhënave dhe opsioneve të ofruara nga kjo faqe.
Informacioni i shpërndarë në këtë faqe është informativ. Ne gjithmonë do të përpiqemi për saktësinë e informacionit, por devijimet dhe lëshimet në informacion janë të mundshme, në varësi të burimit të informacionit.
Për të gjitha produktet do të bëjmë çmos që të kemi në dispozicion një foto, si ilustrim i pamjes dhe formës së produktit.
LUSIDO rezervon të drejtën të publikojë emrat, modelet dhe informacione të tjera të produktit në anglisht kur:


- Ekziston rreziku i humbjes së informacionit të rëndësishëm gjatë përkthimit
- Nuk ka terminologji të njëjtë apo të ngjashme në gjuhën maqedonase

Për të përmbushur nevojat dhe kërkesat tuaja, LUSIDO do të përpiqet për disponueshmërinë e faqes së saj të internetit 24 orë në ditë.
Në rast të mosdisponueshmërisë së përkohshme, d.m.th. ndërprerjes së aksesit në faqen e internetit për shkak të ndikimeve teknike ose të jashtme jashtë kontrollit të LUSIDO, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi dhe t'ju garantojmë akses të vazhdueshëm.Politika e privatësisë
Me Politikën e Privatësisë, ne do të sqarojmë se ku dhe si ruhen të dhënat personale të të gjithë blerësve të regjistruar në faqen tonë të internetit. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për www.lusido.mk dhe nënfushat e saj. Nëse ka një lidhje që do t'ju lidhë me faqe të tjera, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të ofruara nga ato faqe interneti.

Çdo përdorues, pas regjistrimit dhe blerjes, deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politikën tonë të Privatësisë.

Nëse regjistroheni, të gjitha të dhënat personale që futni përmes formularit të regjistrimit do të përdoren për qëllime të dorëzimit të produktit, përpunimit të pagesave, si dhe për reklamimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga ne, nëse keni zgjedhur këtë opsion dhe ruhen në në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nuk u transferohen palëve të treta.
Nga informacioni që na nevojitet gjatë regjistrimit dhe/ose gjatë porosisë, veçojmë:

- Emri dhe mbiemri
- adresa e-mail
- Porosit adresën e dorëzimit dhe
- Telefon per kontakt.

Të dhënat që i mbledhim dhe i mbajmë me vete nuk do të publikohen, shiten apo dorëzohen te palët e treta përveç organeve kompetente në mënyrë të përcaktuar me rregulloret ligjore të Republikës së Maqedonisë.
LUSIDO.mk rezervon të drejtën të përdor adresat IP dhe të dhëna të tjera të përdoruesve për të zbuluar identitetin e tyre në rast të zbatimit të ligjit dhe procedurave ligjore.

Ju mund të ndryshoni, përditësoni ose korrigjoni të dhënat dhe informacionet tuaja personale të pasakta në çdo kohë.

LUCIDO DOOEL ka miratuar një politikë të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, e cila tregon përkushtimin e kompanisë sonë për mbrojtjen e privatësisë së klientit.
Me përjashtim të të dhënave të natyrës financiare, të gjitha informacionet që mbledhim nga faqja e internetit janë ekskluzivisht për përdorimin tonë (marrëdhëniet me klientët, ndjekja e porosive, etj.) dhe nuk u kalohen të tjerëve për asnjë arsye. Ne nuk mbledhim asnjë informacion të natyrës financiare, si numri i kartës, etj.
Të dhënat e kartës së kreditit dhe të llogarisë bankare do të ruhen dhe përdoren ekskluzivisht nga Halkbanka për qëllimin e faturimit të produkteve/porosieve përmes kryerjes së një transaksioni. Transaksioni gjatë tarifimit të produktit ridrejtohet dhe përpunohet përmes portalit të pagesave me kartë krediti Halkbanka. Portali përdor mbrojtje moderne të të dhënave dhe të gjitha proceset zhvillohen përmes një lidhjeje të sigurt me bankën.

Të miturit nuk mund të japin informacion personal pa pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve të tyre dhe ne marrim përsipër të mos mbledhim ose përdorim me vetëdije informacion nga të miturit.
Ne marrim të gjitha masat mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat personale të blerësve në mënyrë që të minimizojmë rrezikun e aksesit të paautorizuar dhe keqpërdorimit të tyre.

Kjo politikë e privatësisë është në fuqi që nga gushti 2013.
Ndryshimet në politikën e privatësisë do të shpallen publikisht në faqen www.lusido.mk së paku 10 ditë para hyrjes në fuqi.


Kushtet dhe kushtet e blerjes

Çmimet e të gjitha produkteve në www.lusido.mk janë të shprehura në denarë me TVSH.

LUSIDO rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet, në përputhje me politikën e kompanisë, pa njoftim për përdoruesit. Korrigjimi i çmimit nuk do të bëhet nëse porosia pranohet. Blerësi merr përsipër të paguajë çmimin, i cili ofrohet në momentin e ekzekutimit të porosisë, pavarësisht se çmimi mund të ndryshojë ndërkohë.

Blerësi mund të zgjedhë një ose më shumë produkte, si dhe një paketë produktesh nga oferta LUSIDO.
Blerësi mund të anulojë, shtojë ose korrigjojë porosinë në çdo kohë, përpara se të bëjë pagesën.
Regjistrimi nuk është i detyrueshëm për realizimin e porosisë, por gjatë porosisë janë të detyrueshme të dhënat e kontaktit, si dhe adresa e dorëzimit.
Pas përfundimit të porosisë do të dërgohet një e-mail në adresën që keni specifikuar për konfirmimin e porosisë. Në rast të problemeve të mundshme teknike me faqen e internetit, LUSIDO ka të drejtë të refuzojë porosinë ose të ndalojë procesin e blerjes dhe ne nuk jemi të detyruar të bëjmë asnjë kompensim, përveç kthimit të mjeteve të paguara nga blerësi.

Ju mund të bëni blerjen me kartat e mëposhtme të pagesës, të lëshuara nga çdo bankë: Visa, Visa Electron, MasterCard dhe Maestro (vetëm nëse në sfondin e kartës ka një kod CVV2/CVC), dhe pagesa bëhet përmes partnerit tonë. Halkbanka.


Mbështetja e klientit
Për çdo informacion dhe pyetje në lidhje me realizimin e shitjeve online, mund të telefononi në numrin 070 209 609, i cili është i disponueshëm nga ora 09:00 deri në 17:00 ose të na kontaktoni 24/7 përmes e-mailit tonë info @lusido.mk

Politika e dorëzimit të produktit
Ju mund ta bëni blerjen përmes faqes sonë të internetit nga çdo anë e botës, por ne mund ta kryejmë dërgesën vetëm në territorin e Republikës së Maqedonisë.
Të gjitha produktet do të dorëzohen në adresën e dorëzimit që duhet të jepni gjatë krijimit të porosisë.
Ju gjithashtu mund të surprizoni të dashurit tuaj dhe të kërkoni dorëzim në adresën e tyre, duke specifikuar adresën e tyre si adresën e dorëzimit.

Shuma minimale prej 100 denarë ngarkohet për produkte të porositura deri në 3.000 denarë.
Për porositë që janë në shumë ose më shumë se 3000 den, dërgesa është FALAS.
Shënim: Shërbimi i dorëzimit dërgon çdo dërgesë brenda 2 ditëve pune në të gjithë territorin e R. Maqedonia.

LUSIDO rezervon të drejtën të zgjasë periudhën e dorëzimit në marrëveshje paraprake me blerësin.
Dorëzimi bëhet përmes shërbimit tonë të dërgesës ose përmes partnerëve të jashtëm.
Dorëzimi nuk bëhet të shtunave pas orës 15, të dielave dhe festave zyrtare.

Para dorëzimit të produktit, blerësi do të kontaktohet me telefon, në numrin e telefonit të lënë për kontakt, për të konfirmuar datën dhe orën e dorëzimit.

Nëse porosia bëhet pas orës 17:00, ajo do të kontrollohet nga ne ditën tjetër të punës dhe pas marrjes së konfirmimit për transaksionin e suksesshëm, fillon periudha e dorëzimit.
Nëse porosia bëhet të premten pas orës 16, të shtunën, të dielën ose në një ditë jo pune, kjo procedurë fillon nga dita e parë e punës pasardhëse. Koha e dorëzimit nuk përfshin fundjavat dhe ditët jo pune.

Produkti dorëzohet në adresën e dorëzimit të specifikuar nga blerësi.
Çdo blerës është i detyruar që me marrjen e produktit ta kontrollojë atë për dëmtime të mundshme gjatë transportit dhe nëse bëhet fjalë për disa produkte të kontrollojë nëse mungon ndonjë produkt.
Nëse produkti dorëzohet i dëmtuar, ose një produkt i caktuar mungon në porosi, blerësi duhet të na informojë menjëherë se si do të merrnim masat për të hequr gabimin aksidental. Në këtë rast, kostoja e zëvendësimit të produktit nuk do të përballohet nga blerësi.

Në rast se blerësi dëshiron të kthejë produktin, pa fajin tonë apo fajin e furnitorit, dhe kërkon rimbursim të shumës së paguar për produktin, atëherë kostoja e transportit do të zbritet nga shuma përfundimtare.
Nëse blerësi dëshiron të zëvendësojë produktin, është i detyruar ta mbajë të padëmtuar, të pa ambalazhuar dhe të papërdorur së bashku me të gjitha dokumentet e bashkangjitura.
Nëse ka një vonesë në dorëzim nga kompania e angazhuar për të kryer dorëzimin, LUSIDO nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi.

Marrja e produkteve
Produkti/at janë të paketuara në kuti të përshtatshme për t'u mbrojtur nga dëmtimet e mundshme dhe janë të siguruar kundër humbjes ose dëmtimit gjatë transportit.
Në momentin e marrjes së produktit/ave, jeni të detyruar t'i kontrolloni ato dhe të ankoheni menjëherë për dëmtime të mundshme të jashtme të produktit/eve.
Çdo ankesë duhet t'i drejtohet numrit të telefonit të mbështetjes së klientit dhe personit që bën dorëzimin, përndryshe të gjitha ankesat e mëvonshme në lidhje me dëmtimin e jashtëm të produktit/eve nuk do të pranohen.
Së bashku me dëftesën e produktit/ave duhet të merrni edhe dokumentacionin shoqërues, i cili përbëhet nga: faturë-dërgesë, të cilin jeni të detyruar ta nënshkruani.

Kthimi dhe shkëmbimi i produkteve
Blerësi ka të drejtë të kthejë produktin e blerë brenda një periudhe prej 7 ditësh nga data e dorëzimit, me kusht që produkti që kthehet të jetë në të njëjtën gjendje fizike në të cilën është dorëzuar, i papaketuar dhe i papërdorur, me të gjitha etiketat dhe shenjat. që kishte pas marrjes.
Fondet do të kthehen në të njëjtën llogari bankare që keni përdorur kur keni paguar për produktin.
Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, blerësi ka të drejtë të zëvendësojë produktin që është i cilësisë adekuate dhe që nuk përputhet në aspektin e formës, madhësisë, modelit, ngjyrës apo numrit.
Konsumatori mund të ushtrojë të drejtën brenda 7 ditëve nga dita e blerjes së produktit.
Zëvendësimi i produktit me cilësinë e duhur bëhet nëse produkti nuk është përdorur, nëse pamja e produktit, vetitë e dobishme, vulat, etiketat e fabrikës, si dhe fatura fiskale ose Faturë-dërgesa që i janë lëshuar konsumatori së bashku me produktin, janë ruajtur.
Nëse në momentin e paraqitjes së kërkesës nga konsumatori, tregtari nuk ka një produkt të përshtatshëm (një produkt që do të plotësojë nevojat e tij), konsumatori ka të drejtën e zgjedhjes së tij të kërkojë zgjidhjen e kontratës dhe të kërkojë kthimin. të shumës së paguar.


BLERËSI KA LEXUAR DHE PAJTOHET ME KUSHTET DHE RREGULLAT E PËRDORIMIT TË FAQIT TË LUSIDO-s, DHE ANGAZOHET TË PLOTËSOJË PLOTËSISHT ME ATO.